Демонтаж на съоръжения

Демонтаж на съоръжения от метал, дърво или бетон

Вехтите и аварийни постройки (промишлени съоръжения или техните части, мостови или опорни конструкции и системни комуникации) често представляват опасност даже, след като спрат да се експлоатират. За да предотвратите възможната деформация на съоръжението или на неговото обрушаване, се използва събаряне чрез ликвидация. Потенциално опасния обект се нуждае от демонтаж на съоръжения и разчистване.

Демонтаж на съоръжения

Събаряне на съоръжение — това е много сложен процес, защото подлежащите на събаряния постройки могат да ви донесат неприятни сюрпризи: много здрава конструкция, опасни прикрития, не планирани електро комуникации, системи на тръбопроводи и много други.

Само специализираните фирми, могат да извършат събаряне на съоръжение с получено разрешение за провеждане на такъв вид работи, след като изследват подлежащите на събаряния обекти и разработка на поетапната работа, преустройство на огражденията, премахване и сваляне на комуникационните връзки и др. Непосредствено събарянето на съоръженията изисква съблюдаване на всички нормативни закони и актове. Тук се налага използването на цял парк със специализирана техника и взривни вещества, а също наличието на висококвалифицирани специалисти със специални сертификати за работа по съвременна технология на разрушаване. Определено тази работа е за истинските професионалисти.

Демонтаж на съоръжения от частен или промишлен характер

Събарянето на съоръженията – не само жилищни, но и от промишления сектор, се нуждаят от последователност при демонтажните работи в зависимост от особеността на постройката. Защото постройката и събарянето имат помежду си много сходни моменти. Ако старата постройка има мощен фундамент, то той се състои от особено здравна метална конструкция, ако не е овехтяла, защото ако е обрушен, то подобно събаряне на съоръжението ще се изпълни сложно, отколкото при запазено здание. А ако се изисква да се събори аварийно зданието, то тук се изисква особена тънкост при изпълнение на работите, защото в даден момент такова здание може да се обруши и това може да бъде опасно за сградите, които са в съседство. Индивидуалният подход изисква различни инженерни изчисления.

Събарянето на съоръжението включва в себе си следващите етапи. Отначало демонтажа на  сантехниката, тръбите за отопление и др. По принцип собствено разрушение на съоръжение не се препоръчва, защото се изисква специална техника и ръчния труд е сведен до минимум. Това зависи от здравината на зданието и други негови характеристики. Първоначално събарянето започва от покрива. Специален кран сваля покрива, прикритията и гредите. След това се преминава към събарянето на стените на зданието, докато стигне неговия фундамент. Последния етап при събарянето на съоръжението се явява сортировката и утилизацията на строителните отпадъци, от които големи количества остават на мястото на събарянето.

Висококачествена техника за демонтаж на съоръжения

Съвсем не отдавна в качеството на техниката, която се използва при събарянето на съоръжения, са известните още, като метални топки, които разбиват стените. Но, този способ на работа отдавна остаря. Сега вече се използват булдозери и хидравлични ножници. С помощта на такава техника може да се проведе събаряне изключително бързо и качествено. Събарянето на съоръженията могат да се ускорят чрез помощта на взривни работи. Но, в градовете такива демонтажни работи са забранени със закон, защото могат да повредят плътно стоящите съседни сгради. Определено тези способи не са много скъпи, но след тяхното използване компанията, която извършва такива услуги, ще им се наложи да разрушават развалините, което ще им е икономически неизгодно. Всички тези тънкости влияят на работите по събарянето и могат да станат непреодолими препятствия за непрофесионалните фирми.