Професионални ръчни изкопи

Мегаструктурата за къртене включи една нова услуга а именно изкопи на ръка. Кърти.БГ ЕООД осъществява изкопи в цялата страна с професионални серии лопати, кирки и кофи.

За изкопи ръчно на трудни места, скалисти и други много твърди почви организацията има специално изработени лопатки за монтиране на къртачно устройство. На практика Кърти.БГ може да изкопае километри канал в труден и опасен терен с подсигурени всички средства като електирчество, професионални стоманени лопати, кирки и други.

изкопи

Кърти .БГ копае на ръка, септични ями, канали, дренажи, мазета и тунели.

Строителните почви биват няколко вида:
*споени: скални и полускални
-скалните имат якост >50кг/см2
-полускални < 50кг/см2
*неспоени
-несвързани /чакъл, пясък/ – различават се средния диаметър на зърната
-свързани /глинести пясъци, прахове, глини/
*особени – льос, засолени почви, органични почви

Почвите се делят на следните категории:

I – леки земни почви – до 20 кг/ м2 – пясъци, глинести пясъци, торф
II – леки земни почви – до 35 кг/ м2 – глинест чакъл, глинест пясък
III – средни земни почви – чакъл и баластра, глина /в твърдо-пластична консистенция/, растителна почва /суха и сбита/
IV – тежки земни почви – чакъл с камъни и глина, лигнитни въглища
V – слаби скални почви – глинести шисти, меки мергели, изветрели пясъци, туфи
VI – слаби скални почви – здрави глинести шисти, плътни мергели
VII – средни скални почви – здрави пясъци, конгломерати, гнайси, здрави варовици, риолити, трахити, андезити
VIII – средни скални почви – здрави варовици, трошен чакъл
IX – твърди скални почви – гранити, кварцити, здрави гнайси
X – много твърди скали – базалт, диабаз, гранит, кварцит

Укрепването на откосите на изкопи и насипи се осъществява по следните начини:

*чрез готови стоманобетонни елементи – за защита на повърхностния слой от ерозия, за спешно укрепване на откоси, застрашени от внезапна поява на повърхностни води. Наклонът на откосите, които се укрепват със стоманобетонни елементи е от 1:1 до 1:3. Почвите, които се укрепват с такива елементи са лесно размиваеми песъчливи или глинести почви, или почви със склонност за приплъзване.

*чрез затревяване или засаждане на растителни видове – засаждат се при откоси от глинест почви. Обикновено се използват готови чимове. Този вид укрепване се осъществява, когато има опасност от поява на деформации, вследствие на локално свличане.

*за склани откоси – чрез стоманена мрежа с размери на отворите 40/40 мм или 60/60 мм. Прави се с цел предпазване на пътното платно от обрушени каменни материали.
При започване на изкопните работи се извършва почистване и отводняване на терена, прави се геодезическо трасиране.

В зоните на подземни мрежи или съоръжения, земните работи се извършват с писмено съгласие от собственика или експлоатиращия съоръжението. Изкопните работи се преустановяват при откриване на взривоопасни материали или поява на условия различни от предвидените. Не се допуска преминаването или престоят на хора, както и изпълнението на други СМР в обсега на действие.